Obchodní Podmínky

Obchodní podmínky pro poskytování digitálního obsahu a prodej služeb  

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě (digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem a prodej služeb, k němuž dochází přes webové rozhraní www.alenakleckova.cz

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY

Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním písmenem, znamenají následující:

 1. OP

Tyto Obchodní podmínky.

 1. POSKYTOVATEL

Alena Klečková

Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 06415792

Sídlo: Kosíkova 7, Brno 628 00

Provozovna: Kosíkova 7, Brno 628 00

Telefonní číslo: 736 400 657

E-mail: kleckovaaja@seznam.cz

 1. UŽIVATEL

Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může být podnikatel nebo Spotřebitel. Uživatelem je v mém případě uživatel digitálního produktu nebo příjemce služby.

 1. SPOTŘEBITEL

Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako Spotřebitel. 

 1. SMLOUVA

Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování digitálního obsahu a smlouva o poskytování služeb, které jsou uzavírány mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost poskytnout Vám službu nebo zpřístupnit Vám Produkt k užívání pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).  Není – li v těchto obchodních podmínkách rozlišeno o jaký typ smlouvy se jedná, vztahuje se dané ustanovení na každý z těchto typů smluv.

 1. PRODUKT

Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi poskytujete své osobní údaje). Obdobně se totéž vztahuje i na služby (není – li uvedeno jinak). Kde se v těchto obchodních podmínkách hovoří o zpřístupnění produktu, rozumí se tím také poskytnutí služby (není – li uvedeno jinak).

 1. OBJEDNÁVKA

Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh na uzavření Smlouvy.

 1. CENA

Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce případně přímo u konkrétní individuální služby. Platí se v korunách českých.  

 1. WEBOVÉ ROZHRANÍ

Webové rozhraní www.alenakleckova.cz, www.youtube.com

 1. WEB

Internetové stránky s doménou alenakleckova.cz

 1. OZ

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

 1. Jako Uživatel berete na vědomí, že Produkt užíváte na vlastní riziko a že závisí pouze na Vás, jakým způsobem informace využijete a jakých výsledků dosáhnete. Jako Poskytovatel neodpovídám za Vaše výsledky, které v souvislosti s užíváním Produktu zaznamenáte, ani nenesu odpovědnost za jakoukoli případnou majetkovou či nemajetkovou újmu. Produkt nenahrazuje zdravotní péči. Zároveň uživatel bere na vědomí, že v případě společných kurzů či dalších aktivit, kde se nachází více osob zároveň, se mohou objevit citlivé informace ze strany dalších účastníků. Tyto informace není dovoleno šířit a sdělovat dalším osobám. Zároveň platí, že každý z účastníku svěřuje to, co svěřit chce a to na vlastní zodpovědnost.

III. INFORMACE NA WEBU

 1. Jakékoli hodnocení Produktů nebo mě jako Poskytovatele (recenze), které je uvedeno na Webu, pochází od osoby, které byl Produktu skutečně zpřístupněn či poskytnut, případně pochází od osoby, která má s mojí prací zkušenost. Jako Poskytovatel mám přehled o uživatelích, kterým byly jednotlivé Produkty zpřístupněny, a v případě pochybností nahlédnu do své evidence potvrzených objednávek, zda dané osobě, která mi recenzi poskytla, byl Produkt skutečně zpřístupněn. Tímto způsobem je důvěryhodnost recenzí ověřována. Na Webu nemusí být uvedeny všechny recenze, které jsou mi poskytnuty, ale vybírám ty, které zveřejním.
 2. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.

IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí apod.) a jeho celkovou Cenu.
 1. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje. Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 1. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.                                

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY

CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů. Ceny Produktů mohu měnit s tím, že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu. Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 1. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 1. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.

ZPŮSOB PLATBY

 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  1. bankovním převodem na můj účet,
  2. hotově – v případě individuálních služeb a konzultací
 1. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky.

SPLATNOST CENY

 1. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 14 dnů od potvrzení přijetí Vaší Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě. Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 1. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.

PLATBA VE SPLÁTKÁCH

 1. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním. V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 1. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit. Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ

ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 1. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 1. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah sdílen, zasláním odkazu na Youtube.com apod.), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.

ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn. V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem oznámený den.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci.
 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně dle předem oznámeného harmonogramu.

DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup. V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem oznámenou dobu.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy. To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup pouze v den a čas, který je na Webu uveden.

AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.

FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ

 1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými, přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí).
 1. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti Vy jako Uživatel.

VII. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. Osobní služby jsou poskytovány na základě objednávky objednavatele (Vás) a předem dohodnutého, jasně stanoveného termínu a to formou objednání se přes telefon nebo emailem.

PŘEOBJEDNÁNÍ A ZRUŠENÍ OBEDNÁVKY

 1. Pokud se z vážných důvodů nemůže uživatel služeb v dohodnutém termínu na setkání dostavit, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před sjednaným zahájením setkání. Zrušení objednávky či přeobjednání v době kratší než 24 hodin před dohodnutým setkáním je považováno za absenci uživatele.

PŘEDČASNÝ PŘÍCHOD

 1. Prostory pro setkání nejsou přístupné v libovolnou dobu a není v nich čekárna. S ohledem na ostatní návštěvníky a uživatele služeb je možno přijít nejdříve 5 minut před dohodnutým termínem.

POZDNÍ PŘÍCHOD

 1. Dostaví-li se uživatel po dohodnutém termínu, bude služba poskytnuta ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase.

ABSENCE UŽIVATELE

 1. V případě nepřítomnosti nebo příchodu se zpožděním bude po uživateli požadována úhrada plné hodnoty rezervované doby ve výši objednaného setkání, případně bude rovnou odečtena z hodnoty certifikátu, poukazu.

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SETKÁNÍ, OMEZENÍ ROZSAHU SLUŽEB BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY a s případným uplatněním pravidel dle bodů 1. až 5.

              6. Poskytnutí služeb či sjednání setkání může být odmítnuto v těchto případech:

a) uživatel se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění

b) uživatel se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek

c) uživatel se dostaví se zdravotními problémy, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb

d) uživatel se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu a případně odmítne situaci napravit

e) uživatel se během objednávání termínu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb

PŘEDČASNÉ UKONČENÍ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB, OMEZENÍ ROZSAHU SLUŽEB BEZ NÁROKU NA VRÁCENÍ ZAPLACENÉ CENY SLUŽBY a s případným uplatněním pravidel dle bodů 1.-5.

 1. Poskytování služeb může být předčasně ukončeno, pokud se:

a) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění

b) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek

c) během setkání u uživatele objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, jež neumožňují bezpečné poskytnutí služeb, nebo

d) během setkání uživatel přes opakovanou výzvu vyjadřuje nebo chová způsobem, který nesvědčí o tom, že vnímá hodnotu a pozitivní přínosy a smysl poskytovaných služeb

DOPROVOD A PŘÍSTUPNOST

 1. V odůvodněných případech může uživatele služeb po předchozí dohodě s poskytovatelem služeb doprovázet jako návštěvník max. jedna dospělá osoba. Využívané prostory pro poskytování služeb nejsou obvykle zařízeny na přítomnost psů, osob na invalidním vozíku, osob s jinak omezenou schopností pohybu a orientace.

ODCHOD ZÁKAZNÍKA

 1. S ohledem na ostatní návštěvníky a uživatele služeb se očekává odchod každého uživatele ihned  po skončení setkání bez zbytečného prodlení nebo dle pokynů poskytovatele služeb.

OSOBNÍ VĚCI A CENNOSTI

 1. Během celého setkání je z bezpečnostních důvodů místo setkání chráněno před vstupem třetích osob uzavřením vchodových dveří. Poskytovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí uživatele služeb před setkáním, v jeho průběhu ani po něm neručí. Své cennosti si uživatel služeb a návštěvník může ponechat po celou dobu setkání nadohled.

INFORMOVANÝ SOUHLAS UZIVATELE SLUŽEB, NÁVŠTĚVNÍKA A OBJEDNATELE

 1. Uživatel je před první prvním setkáním instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Dále je informován o průběhu poskytování služeb, povinnostech a právech poskytovatele a uživatele a zodpovědnosti za obsah sezení. Současně je spolu s případným doprovázejícím návštěvníkem informován o tom, jaké osobní, důvěrné a citlivé údaje jsou o něm uchovávány pro interní potřebu poskytovatele služeb. Žádné výše uvedené údaje nejsou předávány třetím osobám, pokud o tom nerozhodne soud, či jiný zákonem oprávněný subjekt a nejsou používány k jiným účelům než je:

a) hájení oprávněných zájmů poskytovatele služeb při případných stížnostech uživatele služeb, objednatele či návštěvníka,

b) pro účely úspěšného vedení sezení a sledování případného vývoje dosud poskytovaných služeb u jednotlivého uživatele pro účely dalšího poskytování služeb,

c) pro realizaci doručovacích služeb (při následné koupi fyzického produktu) či účetnictví externím dodavatelem a dalších obdobných služeb

OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Typu jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail či kontakty na sociálních sítích jsou používány pro identifikaci dřívějších uživatelů či objednatelů, komunikaci s nimi.

DÁRKOVÝ POUKAZ

 1. Dárkový poukaz je k zakoupení osobně u poskytovatele, nebo emailem – bude vyhotoven na vyžádání.
 2. Použití dárkového poukazu – Dárkový poukaz lze použít na úhradu libovolného typu sezení. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah služby dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před setkáním. Popis jednotlivých typů služeb naleznete na webových stránkách www.alenakleckova.cz
 3. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem sezení pro ověření platnosti.
 4. Hodnota dárkového poukazu – Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh sezení s uvedenou maximální délkou doby setkání. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost.
 5. Platnost dárkového poukazu – Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem.
 6. Lhůta použitelnosti – Lhůta použitelnosti dárkového poukazu činí šest měsíců od data prodeje, platnost je uvedena na dárkovém poukazu. Služba na základě dárkového poukazu či jeho poslední zbývající části musí být vyčerpána do konce lhůty použitelnosti. Lhůtu platnosti nelze prodloužit. Termín čerpání služby je na dohodě s poskytovatelem a závisí na volných kapacitách využívaných prostor a časových možnostech poskytovatele. Z tohoto důvodu je nezbytné čerpání služby sjednat na konkrétní termín nejpozději jeden měsíc před uplynutí lhůty platnosti poukazu.

PRODEJ BALÍČKŮ

               19. Pokud do 14 dní od uzavření smlouvy proběhne jen poměrová část konzultací (tedy zákazník nevyčerpá veškerý počet konzultací v balíčku nabízené), tak zákazník může (pouze do 14 dní od uzavření smlouvy) od smlouvy odstoupit, ale v tomto případě má nárok na vrácení jen té poměrové finanční částky, která odpovídá ceně služby, která ještě nebyla v rámci balíčku poskytnuta. Vratka se v tomto případě počítá z částky, která je uvedena jako zvýhodněná částka, právě z důvodu balíčku, tedy ne z ceny standartní, uvedené u individuálních konzultací bez balíčku.

ODSTOUPENÍ DO SMLOUVY V RÁMCI SLUŽEB A KONZULTACÍ

               20. Není možné odstoupit od smlouvy, v případě, že byla služba již plně poskytnuta. Dále, v případě, že objednavatel nebo uživatel služby zaškrtl políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.

VIII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST

 1. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel. Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 1. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu. Zároveň platí, že objednáním služby, která má skupinový charakter,  se zavazujete dodržovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvíte v průběhu této služby (ženského kruhy, při práci ve Facebookových skupinách, zkrátka, kde je více lidí společně).
 1. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského zákona a podle trestněprávních předpisů.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 1. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte. Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na konci každého zaslaného e-mailu.)
 1. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 1. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 1. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 1. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny nebo jakékoli její splátky ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení. Ale tímto nejsem povinna vracet Vám splátky do této doby zaplacené.
 1. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu, případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.

X. REKLAMACE

 1. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez předchozího upozornění.
 1. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím, nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 1. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 1. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 1. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

XI. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě, prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 1. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Brně a Úřad pro ochranu osobních údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů). 
 1. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce (coi.cz).

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele, které ze Smlouvy vyplývají.
 1. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích k Produktům.
 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 1. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 1. Tyto OP jsou účinné od 6.1.2023.

————————————————————————————————————————-

 

 

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:  Alena Klečková, Kosíkova 7, Brno 62800, email: kleckovaaja@seznam.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte